Verzuimprotocol  Baanbreed

Wanneer een werknemer ziek wordt, dan gelden een aantal regels.

1. De ziekmelding
Bij de opdrachtgever
Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte neemt de werknemer minimaal een half uur voor aanvang van de officiële werktijd contact op met de direct leidinggevende bij de opdrachtgever of, als deze niet bereikbaar of aanwezig is, bij de personeelsadministratie van de opdrachtgever.

Bij de werkgever
Uiterlijk om 09.00 uur moet de ziekmelding gemeld te zijn bij de intercedente op de vestiging.

Wanneer de werknemer onder werktijd ziek naar huis gaat, moet dit persoonlijk bij vertrek aan de opdrachtgever gemeld worden, evenals telefonisch aan de werkgever.

Bij een ziekmelding moet worden meegedeeld:

 • de reden van het verzuim;
 • of er sprake is van een (bedrijfs)ongeval;
 • de vermoedelijke duur van de ziekte;
 • het (verpleeg)adres en telefoonnummer;
 • bij ziekmelding vanuit een ander adres dan het thuisadres moet ook verblijfplaats, telefoonnummer en eventueel een behandelend arts worden opgegeven.

De werknemer houdt zich beschikbaar voor controle door het UWV.

2. Tijdens ziekte
De werknemer dient te allen tijde bereikbaar te zijn.
Zowel het UWV als de werkgever kunnen tijdens ziekte contact met je opnemen.

 • Zorg ervoor dat je op het verpleegadres aanwezig bent, aangezien er een UWV  begeleidingscoördinator kan komen.
 • Na ziekmelding krijg je een formulier opgestuurd met betrekking tot de betermelding. Zorg dat je deze regels naleeft zodat je uitkering niet in gevaar komt.

3. Juiste adres
Wijziging van het verpleegadres of ziekenhuisopname moet direct aan de werkgever en aan de verzuimbegeleidende instantie worden doorgegeven.

4. Raadpleeg uw arts
Het is in het belang van de werknemer zich binnen redelijke termijn onder behandeling van een arts te stellen en de voorschriften van deze arts op te volgen.

5. Contact met de verzuimbegeleidende instantie
De werknemer is verplicht de door de werkgever aangewezen verzuimbegeleidende instantie alle informatie over het verzuim te verstrekken. Als men daar zelf niet toe in staat is, kan dit ook door een familielid of verzorger worden gedaan.

6. Op het spreekuur komen
Aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts, de consulent of een door de verzuimbegeleidende instantie aangewezen specialist te komen, moet gehoor worden gegeven, tenzij men daartoe niet in staat is. In dat geval moet de reden worden opgegeven.

7. Medisch onderzoek
De werknemer is verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van de verzuimbegeleidende instantie, als deze een dergelijk onderzoek nodig acht.

8. Meewerken aan herstel
De werknemer is in redelijkheid verplicht mee te werken aan die activiteiten die gericht zijn op herstel en een zo spoedig mogelijke werkhervatting. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidstherapie, scholing, re-integratie (w.o. gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing).

9. Bepalingen met betrekking tot langdurig verzuim

 • Wanneer de werknemer zes weken ziek is en de verzuimbegeleidende instantie heeft geconcludeerd  dat er mogelijkheden zijn voor terugkeer op het werk, dan is de werknemer verplicht om samen met  de werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie op te stellen. Het advies van de  verzuimbegeleidende instantie over mogelijkheden van herstel en werkhervatting is de basis voor het  plan van aanpak.
 • De werknemer is verplicht de afspraken op te volgen die in het plan van aanpak zijn neergelegd.
 • De werknemer is verplicht samen met werkgever het plan van aanpak regelmatig te evalueren en zo  nodig bij te stellen.
 • Werkgever is verplicht om de re-integratie te bevorderen.

10. Het verrichten van werkzaamheden
De werknemer mag tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeid verrichten, behalve voor zover het werkzaamheden betreft, die hem door of namens de werkgever worden aangeboden. De aangeboden werkzaamheden worden in overleg met de verzuimbegeleidende instantie vastgesteld.

11. Hervatten bij herstel
Uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag dat de werknemer wegens (gedeeltelijk) herstel weer in staat is te werken, moet de werknemer de herstelmelding aan de werkgever doorgeven. Dit geldt ook als men wegens vakantie, verlof of deeltijd de dag na de herstelmelding niet tot werken verplicht is.

12. Herstelverklaring
Bij ziekte waarbij de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige betrokken is geweest, zal deze over het algemeen aangeven wanneer de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden hervat. Is de werknemer niet in staat op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan moet dit door de betrokken werknemer zo spoedig mogelijk zowel aan de werkgever als aan de verzuimbegeleidende instantie worden meegedeeld.

13. Verblijf in het buitenland
Ook bij kortdurend verblijf in het buitenland, voor vakantie of werk, geldt bovenstaande procedure. In geval van ziekte tijdens een langdurend verblijf in het buitenland meldt de werknemer dit zo spoedig mogelijk bij de werkgever. Verder schakelt de werknemer een lokale arts in voor een medische verklaring. Na terugkomst neemt de werknemer direct contact op met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

14. Zwangerschap
Zwangerschap moet ook worden gemeld aan de werkgever. In geval van zwangerschap moet de werkneemster ook een getekende zwangerschapsverklaring van de behandelend arts of verloskundige overleggen. In verband met de ziekengelduitkering door het UWV moet de werkneemster bij de ziekmelding aangeven of de ziekte verband houdt met de zwangerschap.

15. Geschillen
Als de werknemer een beslissing van de verzuimbegeleidende instantie niet begrijpt of het oneens is met een dergelijke beslissing, meldt hij dit aan de werkgever en aan de verzuimbegeleidende instantie. Handhaaft de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van de verzuimbegeleidende instantie de beslissing, dan kan de werknemer een second opinion aanvragen bij het UWV. De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geeft aan hoe en waar de werknemer het UWV kan bereiken. De kosten van een second opinion kunnen aan de werknemer in rekening worden gebracht indien het UWV in de second opinion de beslissing van de verzuimbegeleidende instantie onderschrijft.

Handige links: